ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

เจ้าคณะภาค 2 ประชุมติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี

เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 15 กรกฎาคม ที่ อาคารปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมโพธิมงคล วัดนิมมานรดี เจ้าคณะภาค 2 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดโครงการประชุมสัมมนา เพื่อนิเทศติดตามประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพระครูศิริชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลถวายการต้อนรับ นายประดับ โพธิกาญจนวัตรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถวายรายงาน พร้อมกับบรรยาย มี พระปริยัตินิเทศก์ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 รูป

พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 กล่าวในที่ ประชุมว่า ปัจจุบันพระสงฆ์มีบทบาทในการดำเนินการจัดการศึกษาการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นการจัดการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร ได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัย ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยจัดการศึกษาแยกเป็นแผนก อันได้แก่ แผนกธรรม – บาลี และแผนกสามัญศึกษา สำหรับแผนกธรรม – บาลี มุ่งเน้นให้พระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาเรียนรู้เฉพาะหลักธรรม คำสอนตามพระธรรมวินัย เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร ได้มีความรู้และฝึกปฏิบัติให้มีความรู้แตกฉาน สามารถนำไปเผยแผ่สู่ประชาชนเพื่อน้อมนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันการประเมินผลติดตามคุณภาพของการศึกษาเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พระปริยัติธรรม แผนกธรรม และบาลี เพื่อจัดเก็บข้อมูล รับทราบปัญหาด้านการศึกษา เพื่อศึกษาหาแนวทาง ในการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ของพระปริยัตินิเทศก์ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลี ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นำเทคโนโลยี มาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ