ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา MOU มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา

วันที่ 3 พฤษภาคม ที่มหาวิทยาลับราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รศ คร. ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชกัฎพระนครศรีอยุธยา นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกัน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชกัฎพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นักศึกษา มาร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้

นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคณะผู้บริหารเทศบาล โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรี ท่านว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล คณะผู้บริหารเทศบาล ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง หลายอย่างเกิดขึ้นในโลก รวมทั้งในประเทศของเราด้วย ทั้งค้านสังคม เศรษฐกิจ

และการเมืองการปกครอง และเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลมีการพัฒนาให้เท่าเทียมและเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาในครั้งนี้ขึ้น

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยและเทศบาลตกลงร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมทางวิชาการเช่น การพัฒนาศักยภาพของบุคลกรทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการขอใช้สถานที่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมกันพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

เช่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการร่วมกัน การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และเปิดโอกาสให้ นักเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มุ่งหมายให้นักเรียนและบุคคลาการทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ ให้ทัดเทียมนักเรียนในระดับประเทศต่อไป
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ