ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

โรงไฟฟ้าบ้านเลน ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) จับมือ เทศบาลตำบลบางปะอิน ขับเคลื่อน โรงเรียนผู้สูงอายุ สืบสานภูมิปัญญา สร้างคุณค่าพัฒนาชุมชน

ข่าวอยุธยา

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ เทศบาลตำบลบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โรงไฟฟ้าบ้านเลน ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ นำโดย นายมงคล เสือน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ นายมนตรี ยมนา นายกเทศมนตรี สนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบางปะอิน มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน โดยมีผู้สูงอายุและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

นายมนตรี ยมนา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปะอิน กล่าวถึง โรงเรียนผู้สูงอายุ นั้นเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน อาจเป็นเพียงการรวมกลุ่มพบปะพูดคุยกัน แล้วจึงค่อยๆ มีรูปแบบชัดเจนขึ้น มีกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุ หรืออาจเป็นการขยายกิจกรรมจากที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว เช่น ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข) ศูนย์สามวัย ธนาคารความดี เป็นต้น โรงเรียนผู้สูงอายุสามารถมีรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ ความต้องการของผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ จะกำหนดตารางกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ไว้ชัดเจน ระยะเวลาเปิดเรียนอาจเป็นตลอดปีหรือเปิดเป็นช่วงเวลาตามหลักสูตรที่จัดอบรม ส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 วัน

ข่าวอยุธยา

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
3.เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
5.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ
6.เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป

ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับจากโรงเรียนผู้สูงอายุ
1.ด้านสุขภาพร่างกาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน
2.ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง
3.ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุ่ม
4.ด้านจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย

นายมงคล เสือน้อย ผู้แทนโรงไฟฟ้าบ้านเลน กล่าวว่า บริษัทฯ นอกจากจะมีภารกิจผลิตไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาล ให้มีความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศแล้ว อีกด้านหนึ่งของบริษัทธรรมภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่ชัดเจน และเราตระหนัก ว่าโรงไฟฟ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่น ที่จะต้องสำนึกรักท้องถิ่นและร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมทำในหลายด้านอย่างต่อเนื่อง และวันนี้กิจกรรม “โรงเรียนผู้สูงอายุ” เป็นอีกกิจกรรมที่เราให้ความสำคัญ เพราะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของชุมชนและท้องถิ่น เป็นภูมิปัญญาที่สร้างการเรียนรู้ต่อเยาวชนรุ่นหลัง การศึกษาเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ดีในหลายๆด้านต่อไป

ข่าวอยุธยา
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ