ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

ผอ.สื่อสารวัดพระธรรมกาย รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น งานวันสันติภาพสากล เชิญร่วมกิจกรรม “สมาธิเพื่อสันติภาพโลก”

เนื่องในงานวันสันติภาพสากล 21 กันยายน พ.ศ. 2566 ทางหลักสูตรสันติศึกษา (ภาคไทย) ร่วมกับหลักสูตรสันติศึกษา (ภาคอินเตอร์) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายด้านสันติศึกษา มจร. และองค์กรภาคี 40 กว่าองค์กร ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร. เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลลมหายใจแห่งสันติภาพ รางวัลองค์กรขับเคลื่อนสันติภาพในชุมชนดีเด่น รางวัลศิษย์เก่าสันติศึกษาดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยสันติศึกษาดีเด่น โล่เชิดชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนหลักสูตรสันติศึกษา โล่เชิดชูเกียรติองค์กรด้านสันติภาพโลก และโล่เชิดชูเกียรติองค์บุคคลด้านสันติภาพโลก

งานนี้ พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส, ดร. ผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร วัดพระธรรมกาย นิสิตปริญญาเอก สันติศึกษา รุ่นที่ 5 ได้เข้ารับรางวัลงานวิจัยดีเด่น ด้านปัญญาภาพ : แสงสว่างแห่งปัญญาเพื่อสังคม ในหัวข้อ “อนาคตภาพการขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน” (THE SCENARIO OF INTERNATIONAL BUDDHIST ORGANIZATION NETWORK’S MOTION FOR THE SUSTAINABLE PROPAGATION OF BUDDHISM)

โดยผลการศึกษาพบว่า การขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนในอนาคตนั้น มีองค์ประกอบ 8 ฉากทัศน์ 40 แนวโน้ม ได้แก่ 1.กำหนดวิสัยทัศน์เผยแผ่เชิงรุก (Vision & Mission), 2.ใช้หลักธรรมเพื่อเผยแผ่เชิงรุก (Dhamma Cultivation), 3.เผยแผ่สอดคล้องบริบททางสังคม (Engage Buddhism), 4.พัฒนาสันติภายใน (Inner Peace), 5.พัฒนาจิตสำนึกและศักยภาพบุคลากร (Soul Development), 6.นวัตกรรมสื่อสารและเทคโนโลยี (Innovation & Communication), 7.ความร่วมมือเครือข่ายองค์กรพุทธ (Network Collaboration), และ 8.พัฒนาองค์กรเครือข่าย (Organization Development) โดยสรุปเป็นองค์ความรู้จากการวิจัยได้เป็น “Visioned of Buddhist Scenario”

โดยสรุปเป็น 8 องค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ 1.วิสัยทัศน์เชิงรุก 2.สันติสุขภายใน 3.จิตวิญญาณเผยแผ่ 4.ทันสมัย IT 5.องค์กรมีพลวัตร 6.ถนัดสร้างเครือข่าย 7.ใส่ใจสังคม และ 8.ขับเคลื่อนด้วยหลักธรรม ซึ่งถ้าองค์กรใดขับเคลื่อนด้วยองค์ประกอบหลักแปดประการนี้ แล้วงานเผยแผ่ย่อมประสบความสำเร็จได้ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

ทัังนี้ งานวิจัยในกลุ่มปัญญาภาพที่ได้รับรางวัลดีเด่นร่วมด้วย ได้แก่ ดร. ว่าที่ร้อยเอกณัฏฐกิตติ์ ชัยเฉลิมมงคล ในหัวข้อ

“การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้นำชุมชนชาวพุทธรัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย โดยพุทธสันติวิธี”, ดร.อรรณพ ชนินทร์วงศ์ศิริ ในหัวข้อ “กระบวนการพัฒนาพ่อแม่เพื่อนที่ปรึกษาสำหรับวัยรุ่นเพื่อเสริมสร้างครอบครัวสันติสุข โดยพุทธสันติวิธี”

และ ดร.กมลทิพย์ โมกขาว ในหัวข้อ “สันตินวัตกรรมการเสริมสร้างศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาเพื่อนครอบครัว ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว”

สำหรับในงานวันสันติภาพสากล มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจสร้างชุมชนและสังคมไว้ให้ร่มเย็น” โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) พระสงฆ์ต้นแบบด้านการสร้างสันติภาพ และฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจคุณธรรมสัมผัสได้โลกร่มเย็น” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย 4 องค์กรหลักจาก องค์กรสหประชาชาติ มูลนิธิพุทธมาเมตตา และ SDG Move

เรื่อง Action for Peace… Our Ambition for Global Goals ร่วมบรรยายโดย พระวิระชัย ทรงเมตตา, ดร.

ภาคบ่ายสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม” และPeace Speech ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ กับนักวิชาการด้านสันติภาพและผลงานวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้สันตินวัตกรรม

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าวว่า “พิเศษสุด มีโรงทานบริการท่านที่มาร่วมงานตลอดงาน และมีบูทนิทรรศการผลงานเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในระดับชุมชน องค์กร สังคม ประเทศมากกว่า 40 องค์กร และในบูธของวัดพระธรรมกาย บูธที่ 26 มีกิจกรรมโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก 1,000,000 คน นั่งสมาธิ – ลงชื่อสร้างสันติภาพโลก 1 ล้านคน กับสถิติโลก Guinness World Records โดยร่วมกิจกรรมได้ที่ www.meditationforpeace.net

และผู้ร่วมกิจกรรมจะมีเกียรติบัตรให้ด้วย”

สำหรับงานวันสันติภาพสากล “สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม” ณ ห้องประชุมใหญ่ มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-17.00 น. สมัครเพื่อเข้าร่วมงานโดยลงทะเบียนที่ https://forms.gle/Ej5QKNvR9HtLYfz76 (ท่านที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานจะได้รับเกียรติบัตร) และ ติดตามข่าวสารงานวันสันติภาพ และติดตามกิจกรรมของหลักสูตรสันติศึกษา มจร. ได้ที่

https://line.me/R/ti/g/e-OMCOegyW หรือสอบถามรายละเอียด พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ดร. เลขาหลักสูตรสันติศึกษามในระดับปริญญาเอก มจร. ผู้ประสานงานหลักงานวันสันติภาพสากล โทร. 085-0889150
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ