ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชม พัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน

 

วันที่ 27 มีนาคม ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศบาลพบผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครพระนคร

 

โดยมีนายธนรัตน์ จรัสศรี ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมี คณะกรรมการชุมชน กศน.และอสม.ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวน 610 คน เข้าร่วมประชุม

 

สำหรับโครงการเทศบาลพบผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนคร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำชุมชนกับเทศบาล และผู้นำท้องถิ่นได้ร่วมพบปะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของเทศบาลฯ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของชุมชน เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการ บริหารจัดการชุมชน เกิดภาวะผู้นำ มีองค์ความรู้เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ชุมชนเป็นรากฐานของการพัฒนา การทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การที่ชุมชนจะเข้มแข็งได้คนในชุมชนต้องเข้มแข็งก่อน ต้องพัฒนาตนเอง มีใจที่ เปิดกว้าง พร้อมรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันผู้นำชุมชนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาชุมชน โดยเป็นตัวแทนการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ผู้นำชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน เกิดภาวะผู้นำ มีองค์ความรู้เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง นอกจากทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการโครงการต่าง เพื่อสนองนโยบายของจังหวัด

 

โดยโครงการที่สำคัญคือ การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ที่นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังดำเนินอยู่ โดยให้ทาง อสม.ของชุมชนต่าง ๆ รวมกันเรียนรู้และถ่ายทอดข้อมูลเพื่อดำเนินการโครงการคัดแยกขยะในชุมชนของตนเอง
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ