ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ชื่นชมผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ข่าวอยุธยา

ข่าวอยุธยา วันที่ 13 ก.ย. ที่ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายการต้อนรับ และมีพระญาณไตรโลก เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามราชวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัด ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ฝ่ายสงฆ์ ถวายรายงานผลการดำเนินงาน

ข่าวอยุธยา

พระญาณไตรโลก กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการฯ แผนแม่บทการปฏิรูปกิจการศาสนา และดำเนินโครงการต่างๆ 14 โครงการ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและมหาเถระสมาคม โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในการที่จะเสริมสร้างความปรองดองและความสมานฉันให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มาอย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 4 ปีแล้ว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน ซึ่งนับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้จากการที่มีประชาชนเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มากกว่า 7 แสนคน หรือ เกินกว่าร้อยละ 90 ของประชากรชาวพุทธทั้งหมดในจังหวัดฯ และการที่คนในจังหวัดอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขภายใต้ศีลธรรมอันดี

ข่าวอยุธยา

ทั้งนี้ ทางจังหวัด ได้กำหนดให้วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นศูนย์ประสานงานโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระหว่างภาครัฐ ประชาชน และคณะสงฆ์ ซึ่งได้มีการเปิดป้ายอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมกันนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ถือโอกาสตรวจเยี่ยมหมู่บ้านที่ได้รับการเสนอให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านสัมมาชีพ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านหัตถกรรมแกะสลักไม้ หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา และ วิสาหกิจชุมชนมีดอรัญญิก บ้านต้นโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าว เป็นหมู่บ้านที่มีการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน โดยยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จนเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทำให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ข่าวอยุธยา

ข่าวอยุธยา

ข่าวอยุธยา
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ