ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพพระสงฆ์

วันที่ 15 มี.ค. วัดศาลาปูนวรวิหาร  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช.นพ.พีระ  อารีรีตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นพ.ชลอ  ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี  นพ.ธัชชัย  บำรุงสงฆ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พันจ่าอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันเปิดประชุม“ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับพระสงฆ์” โดยมีโดยมีเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ พระภิกษุสงฆ์ เข้าร่วมกว่า 300 รูป ร่วมในการประชุม  พร้อมทั้งทำการตรวจสุขภาพ

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) กำหนดจุดเน้นการเพิ่มการเข้าถึงบริการกลุ่มเปราะบาง เช่น พระสงฆ์ สามเณร ให้ได้รับการสนับสนุนการจัดถวายความรู้การดูแลสุขภาพ และการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อนำไปขยายผลต่อในกลุ่มพระสงฆ์และประชาชน และสามารถให้พระสงฆ์เข้ารับบริการในหน่วยบริการได้ทุกระดับ (รพช./รพศ./รพท.) ได้ทั่วประเทศและขยายชุดสิทธิประโยชน์เฉพาะกลุ่มพระสงฆ์ ให้ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (เชิงรุก) ควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่พระสงฆ์ อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการส่งเสริมให้พระสงฆ์มีสุขภาพดี ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงได้บูรณาการในการดำเนินโครงการฯขึ้น เพื่อให้เกิดความครอบคลุมสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเน้นการสร้างการรับรู้ถุงสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน้าที่ที่สำคัญได้แก่การลงทะเบียนสิทธิ การใช้สิทธิเป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระสงฆ์ ด้วย

การตรวจสอบสิทธิพระสงฆ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยาใน 9 อำเภอ พระภิกษุ สามเณรจำนวน 1,220 รูป พบว่ามีพระสงฆ์ที่ประสงค์จะเปลี่ยนสิทธิเป็น ท.76 จำนวน 75 รูป คิดเป็นร้อยละ 6.15  ขณะทีพระภิกษุ สามเณร ส่วนหนึ่งไม่ประสงค์เปลี่ยนสิทธิเป็น ท.76 เนื่องจากเป็นพระสงฆ์ที่สูงอายุ และบวชเป็นระยะเวลาสั้นๆ

ด้านกิจกรรมที่ดำเนินการในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผ่านมา ประกอบด้วย 1. การประเมินความรอบรู้ Health literacy  พระสงฆ์  2. ส่งผู้แทนพระสงฆ์เข้ารับการอบรม พระคิลานุปัฏฐาก  จากวัด อ.อุทัย   3. มีการตรวจสุขภาพประจำปี พระสงฆ์ ปีงบประมาณ 2561แบ่งเป็น กลุ่มป่วย HT DM CKD จำนวน  1,470 รูป   คัดกรอง HT DM จำนวน  1,267   พบกลุ่มเสี่ยง DM จำนวน 66 รูป  กลุ่มเสี่ยง HT  จำนวน 65 รูป  กลุ่มเสี่ยง ADL5-11 จำนวน 6รูป และ กลุ่มเสี่ยงสุขภาพจิต  จำนวน  23 รูป 4. ช่วงวันวิสาขบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9  การจัดโครงการ 1 วัด 1 รพสต. 1 รพ.       จำนวน  122 วัด  ร่วมทำกิจกรรม 5 ด้าน ได้ แก่ การถวายความรู้พระสงฆ์  การคัดกรองสุขภาพ  การถวายธูปเทียน  การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการรณรงค์ไข้เลือดออก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านหลักประกันสุขภาพพระสงฆ์ ให้ได้รับการรักษาทันทีเมื่อเจ็บป่วย และใช้สิทธิได้ถูกต้องตามขั้นตอน ตลอดจนส่งเสริมการรับรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแก่อุบาสก อุบาสิกาและเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน  สปสช.เขต 4 สระบุรีจึงได้นำร่องโครงการดังกล่าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นโมเดลในการขยายพื้นที่สร้างรับรู้และการเข้าถึงต่อไป
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ