ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

ข่าวอยุธยา เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่ ชั้น 2 หน้าโรงภาพยนตร์ อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงวิชาการ (Symposium) การคัดเลือก Best Practices เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอนุบาล 1-3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ประจำปี 2562
นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 ที่บัญญัติไว้ว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา “ต้องเริ่มจากการศึกษาระดับปฐมวัย” กระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการประสานและบูรณาการทุกฝายในพื้นที่ ให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่าเด็กเล็กไม่ใช่สมบัติของหน่วยใดหน่วยหนึ่งแต่ “เด็กเล็กถือเป็นสมบัติของชาติ” จึงไม่มีนโยบายให้โรงเรียนทุกสังกัดเปิดรับเด็กปฐมวัย หากจะจัดต้องมีความพร้อมจริงๆ เพื่อให้เด็กมีคุณภาพและเติบโตไปสู่การเป็นเด็ก 4.0 ในอนาคตการลงทุนในเด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยความร่วมมือกันทั้ง 4 กระทรวงหลัก สามารถตอบสนองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 ได้เป็นอย่างดียิ่ง
นายสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในนามของเครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ (Symposium) การคัดเลือก Best Practices เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอนุบาล 1-3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลและต่อยอดการดำเนินการเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยนวัตกรรม รูปแบบและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงานและสถานศึกษา โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ (Symposium) เป็นครูและบุคลากรด้านปฐมวัยจากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพรนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และ 2 ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสถานศึกษาเอกชน ใช้ระยะเวลาในการสัมมนา เป็นเวลา 1 วัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ดร.สุภัทรา คงเรือง อาจารย์คณะครุศาสตร์ นางวิมล เลาหวิชาญชัย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายประชุม พันธ์เรือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก Best Practices ในครั้งนี้คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ