ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

อยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วม กรมศาสนา จัดกิจกรรม มาฆบูชากรุงเก่า 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นายณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา นางปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดกิจกรรม “มาฆบูชากรุงเก่า 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก ระหว่างวันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คกิจกรรมประกอบไปด้วย สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพระพุทธรูปพระนิรันตราย ที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ทรงประทาน, จัดสักการะองค์เหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พร้อม พระธาตุ-เกศา, จัดนิทรรศการเผยแพร่ชีวประวัติ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และ และร่วมเวียนเทียน “วันมาฆบูชา” วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.นางปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรม เป็นการร่วมมือกันระหว่า งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อรณรงค์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือวันมาฆบูชา และน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา นอกจากนี้ ในปี2563 เป็นวาระอันเป็นมงคลครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งท่านเป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชน ชาวไทยให้ความเคารพนับถือ ด้วยท่านเป็นผู้นำในการฟื้นฟูวงการพระพุทธศาสนาของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรือง จนได้รับการ ยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่า เป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัตร วางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนา ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า ให้แก่สมณะประชาชนอย่างกว้างขวาง จนมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่า “คำสอนพระป่า” (สายพระอาจารย์มั่น) อีกทั้งที่ประชุม สมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มีมติให้ประกาศยกย่องหลวงปู่มั่น ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ เนื่องด้วยหลักธรรมคำสอนของท่านที่ชี้แนะวิธีบำบัดทุกข์ ด้วยการลดละ ความโลภ ความโกรธ และความหลงออกจากใจตน ให้มหาชนเข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิ ใช้สติชอบอันประกอบด้วยปัญญา อยู่ในระเบียบวินัย ลดการวิวาทบาดหมาง เป็นเหตุให้ผู้คนหันมาศึกษาแนวทางที่ท่านได้นำทางจุดประกายแห่งปัญญาไว้ และได้แผ่ขยายออกไปสู่สังคมโลก จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง


คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ